15.000 euro pentru fermele mici! Cine sunt beneficiarii?

0
25
pndr

Fermierii pot beneficia de câte 15.000 euro pentru dezvoltarea exploatațiilor agricole de mici dimensiuni.

În cazul dezvoltării fermelor mici, principiul finanţării nerambursabile este transformarea
structurală şi deschiderea spre piaţă a fermelor mici cu potenţial de a deveni întreprinderi
agricole viabile, precum şi de a creşte capacitatea de a identifica noi oportunităţi de valorificare a
producţiei acestora.
Solicitanţii (reprezentanții legali) eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin
această submăsură trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:
 să fie fermieri care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație
agricolă 2 care intră în categoria de fermă mică1 cu excepția persoanelor fizice
neautorizate;
 să fie persoane juridice române;
 să acţioneze în nume propriu;
 să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de finanţare;
 să aibă studii minime de 8 clase;
 să se încadreze într-una din formele de organizare de mai jos la data depunerii Cererii de
finanțare, indiferent de data înființării formei respective de organizare:
 persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile OUG nr. 44/
2008,:
 ca persoană fizică autorizată;
 ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;
 ca întreprindere familială;
 societate cu răspundere limitată cu asociat unic/ majoritar înfiinţată în baza Legii nr. 31/
1990, reprezentată prin:
 asociat unic care are şi calitatea de administrator al societăţii;
o asociat majoritar care are și calitatea de administrator al societăţii. În cazul
persoanei juridice cu acţionariat multiplu, asociatul majoritar trebuie să exercite
controlul efectiv pe întreaga durată de valabilitate3a Deciziei de finanțare.
În categoria SRL-uri este inclusă și microîntreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul debutant
(„societate cu răspundere limitată – debutant” sau „S.R.L. – D.”) în baza prevederilor OUG nr. 6/
2011 cu condiția respectării criteriilor prevăzute de legislația europeană și națională în vigoare
pentru schema de minimis, pe durata de valabilitate a Deciziei de finanțare.
 să respecte încadrarea în categoria de microîntreprinderi1 sau întreprinderi mici1,
indiferent de forma de organizare economică;

să nu creeze condiţii pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, în sensul prevederilor
art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/ 2013, cu modificările şi completările ulterioare, în
orice etapă de derulare a proiectului.

Exploataţia agricolă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:

 are o dimensiune economică cuprinsă între 4.000 – 11.999 € S.O.
 este înregistrată cu cel puțin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului, în Registrul Unic de
Identificare – APIA și/sau în Registrul Național al Exploatațiilor – ANSVSA, ANZ, sau la Primărie
în Registrul agricol2, de către solicitant:
– în nume propriu (persoană fizică) sau
– sub forma de organizare eligibilă pentru accesarea sprijinului prin intermediul
submăsurii 6.3

CONDIŢIILE DE ELIGIBILITATE ALE PROIECTULUI

Pentru a putea primi sprijin în cadrul submăsurii 6.3, solicitantul sprijinului trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
 să se încadreze în categoria microîntreprinderilor4 și întreprinderilor mici4:să dețină o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 4.000 – 11.999 €
S.O. (valoare producție standard)4 – fermă mică.

Stabilirea dimensiunii economice a exploatației se calculează conform situaţiei existente la momentul depunerii Cererii de finanţare, aşa cum este înregistrată în IACS – APIA din perioada de depunere stabilită conform legislaţiei naţionale și/sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA/ ANZ, precum şi la Primărie în Registrul Agricol.

Astfel, dimensiunea economică se va calcula pe baza înregistrărilor în nume propriu din ultima perioadă (campanie) de depunere (înregistrare/ actualizare) a cererii unice de plată pe suprafaţă în IACS, stabilită conform prevederilor legislației naționale în vigoare şi/sau în Registrul Exploataţiei la ANSVSA, precum şi în Registrul agricol efectuată înainte cu cel mult 30 de zile faţă de data depunerii Cererii de finanţare.

Calculul dimensiunii economice se realizează astfel, în funcţie de perioada de desfăşurare a
sesiunii de depunere proiecte:

Pentru sesiunea de proiecte curentă derulată după începerea sesiunilor de înregistrare a
cererilor de plată pe suprafață (APIA) se consultă și listează înregistrările din IACS – APIA din anul
depunerii cererilor de finanțare.

Prin excepţie, în cazul exploataţiilor consolidate după închiderea campaniei de depunere a cererii unice de plată pe suprafaţă în Registrul unic de identificare de la APIA din perioada de depunere aferentă anului 2019, se vor accepta şi înscrierile în APIA în afara campaniei respective, prin cererea de transfer definitiv a exploatației (suprafeţelor) din anul 2019 înregistrată la APIA cu precizarea implicit a transferului drepturilor de plată aferente.

 

„Am lansat o nouă sesiune de primire a cererilor pentru dezvoltarea fermelor mici, pentru care sunt disponibile aproape 46 milioane de euro, fonduri insuficiente, din păcate, dacă raportăm la nevoia de finanțare a micilor fermieri. Cei 3.060 de mici fermieri care vor beneficia de finanțare prin PNDR în această sesiune, vor putea utiliza cei 15.000 de euro pe care îi vor primi pentru îmbunătățirea managementului fermei, pentru orientarea spre piață a producției, dar și pentru creșterea veniturilor de pe urma eficientizării activității la nivelul fermei. Ulterior lansării acestor sesiuni, ne vom concentra întregul efort administrativ pe gestionarea modului de implementare a proiectelor depuse și contractate la nivelul AFIR, astfel încât să nu existe niciun risc de întârziere sau de dezangajare a sumelor.”, a menționat Directorul general al AFIR, Adrian CHESNOIU.

Finanțarea acordată prin intermediul submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” este 100% nerambursabilă și este în valoare fixă de 15.000 euro. Acest sprijin se acordă în baza unui plan de afaceri, în două tranșe: 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare și 25% din cuantumul sprijinului la momentul finalizării obiectivelor propuse de beneficiar prin Planul de afaceri.

Pragul minim de selecție a cererilor de finanțare depuse la AFIR prin submăsura 6.3 (pentru teritoriul național, inclusiv zona ITI Delta Dunării și pentru zona montană) este de 15 puncte. Totodată, precizăm că pragurile de calitate lunare sunt următoarele:
• 85 de puncte (valabil în perioada 22.07 – 31.08.2019);
• 80 de puncte (valabil în perioada 01.09 – 30.09.2019);
• 75 de puncte (valabil în perioada 01.10 – 31.10.2019);
• 70 de puncte (valabil în perioada 01.11 – 30.11.2019);
• 15 de puncte (valabil în perioada 01.12 – 31.12.2019).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here